UWAGA! W dniach 15-18.09.2021 r. na terenie Lotniska odbywają się Zawody Samolotowe. W dniu 17.09 w godzinach 14-19 odbywa się konkurencja lądowań. Prosimy o kontakt przed przylotem.

Informacja od Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Krakowskiego

15.07.2021

Koleżanki i Koledzy,

W imieniu KRAK bardzo dziękuję wszystkim obecnym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podczas tego spotkania mieliśmy zająć się trzema tematami:

Projektem modernizacji pasa samolotowego;

 • Głosowaniem nad zmianą statutu;
 • Przedłużeniem kadencji obecnego zarządu do końca września.
 • Brak wymaganego kworum statutowego spowodował zdjęcie drugiego punktu z obrad.

Doświadczenia z ostatnich lat, ale również ostatniego NWZ, bezsprzecznie potwierdziło słuszność prac nad nowym statutem. Sam przebieg ostatniego Walnego oraz dyskusje nad kompetencjami jakie posiadają poszczególne organy, prawem głosu lub jego braku, które pojawiły się w jego trakcie, dodatkowo uwypukliły konieczność pochylenia się nad statutem – jako podstawowym dokumentem regulującym zasady działania naszego Stowarzyszenia zarówno dziś, jak i w przyszłości.

KRAK, w ramach mandatu otrzymanego na WZ w 2017 roku przygotował propozycję statutu, która została poddana konsultacjom z zarządami sekcji oraz ZAK. Mimo to, iż konsultacje się odbyły widzimy, że powinny one się odbywać nadal i dlatego wsłuchując się w głos członków stowarzyszenia biorących udział w ostatnim NZW, wprowadziliśmy kolejne zmiany, ponieważ sprawa dotyczy nie organów, a przede wszystkim samych Stowarzyszonych. Ostateczną wersję statutu przedstawimy na dwa tygodni przed terminem NWZ dając tym samym maksymalny czas na dalsze konsultacje.

W trakcie tworzenia poddawanej konsultacjom wersji statutu kierowaliśmy się tymi zasadami:

 • Wyciągać wnioski z historii i nie powielać błędów, które prowadziły do trudnych sytuacji;
 • Zapewnić transparentność zarządzania Aeroklubem poprzez umożliwienie każdemu z członków stowarzyszenia dostępu do informacji;
 • Uregulować relacje pomiędzy organami, nie dopuszczając zarówno do braku, jak i nadmiernej kontroli;
 • Poprzez sprecyzowanie kompetencji poszczególnych organów, które zapobiegną dowolnej jego interpretacji, co pozwoli uniknąć celowego lub omyłkowego działania na szkodę;
 • Z zastosowaniem nadrzędnej zasady, że majątek AK musi pozostać bezpieczny teraz i w przyszłości, ale Stowarzyszenie musi się rozwijać.

Koleżanki i Koledzy, na ostatnim nadzwyczajnym zgromadzeniu podjęliśmy już jedną odważną decyzję dając zarządowi narzędzie do działania. Nadszedł czas na podjęcie kolejnej decyzji, nie mniej ważnej i uzupełniającej tą pierwszą, która to stwarza narzędzia do czuwania w imieniu stowarzyszonych nad przebiegiem realizacji obecnej, jaki przyszłych inwestycji.

Jest to decyzja o przyjęciu nowego statutu stowarzyszenia. Proponowany statut opracowywany jest już od 10 miesięcy. Spośród wielu zalet proponowanego statutu warto wymienić kilka z nich:

 • Upodmiotowienie sekcji specjalnościowych (między innymi jako dysponentów sprzętu);
 • Mechanizmy kontroli zaciągania zobowiązań przez zarząd, które w przyszłości będziemy musieli spłacać;
 • Mechanizmy kontroli wydatkowania naszych pieniędzy przez zarząd;
 • Wprowadzenie obowiązku informowania przewodniczących sekcji o zebraniach zarządu;
 • Zagwarantowanie prawa wglądu w protokoły posiedzeń zarządu i komisji rewizyjnej (wbrew powszechnej opinii wcale to nie było takie oczywiste).

Ostatnia i chyba najważniejsza poprawka wprowadzającą w sposób jednoznaczny, bez żadnych wątpliwości, czy też nadinterpretacji, iż o losach naszego klubu decydujemy my, członkowie, w osobistym głosowaniu na walnych zebraniach.

W najbliższym czasie Komisja Rewizyjna AK wystąpi do Zarządu AK z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Członków AK którego celem będzie dyskusja i głosowanie nad nowym statutem. Do czasu zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Członków AK będziemy Was przekonywać o konieczności udziału osobistego lub też poprzez udzielenia pełnomocnictwa zaufanej osobie. Obecny statut przewiduje iż możemy go zmienić przy obecności ¼ członków. Dlatego musimy dołożyć wszelkich starań, aby udało nam się wspólnie to zrobić.

Czasy się zmieniają, my się zmieniamy, zmienia się także nasz klub…

Zróbmy wszystko co możemy, aby te zmiany było dobre dla naszego klubu, dla nas i żebyśmy mogli przez długie lata cieszyć się lataniem w jednym z najstarszych aeroklubów w Polsce.

To kochamy robić najbardziej, a i tradycja zobowiązuje!

Z lotniczym pozdrowieniem

Dariusz Wcislo
Przewodniczący KRAK

COOKIES Ciasteczka

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Areoklub Krakowski