Paliwo Jeta-A1 dostępne na Stacji paliw EPKP!

SMS

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM AEROKLUB KRAKOWSKIEGO

Ogólnym celem systemu zgłaszania incydentów (zdarzeń) jest wykorzystanie zgłoszonych informacji w celu poprawy poziomu wyników organizacji w zakresie bezpieczeństwa oraz nieprzypisywanie winy konkretnym osobom.

Cele szczegółowe systemu zgłaszania incydentów (zdarzeń) to:

  • umożliwienie przeprowadzenia oceny konsekwencji w zakresie bezpieczeństwa każdego incydentu lub wypadku, łącznie z poprzednimi podobnymi zdarzeniami w celu zainicjowania koniecznych działań,
  • zapewnienie, że wiedza na temat odpowiednich incydentów i wypadków jest rozpowszechniana w celu wyciągnięcia wniosków przez inne osoby i organizacje.

System stanowi zasadniczą część funkcji monitorowania oraz uzupełnienie rutynowych codziennych procedur i systemu „kontroli” i nie ma na celu dublowania bądź zastępowania żadnego z nich. System stanowi narzędzie identyfikacji tych sytuacji, gdzie rutynowe procedury zawiodły. Wszystkie zgłoszenia zdarzeń uznane za warte zgłoszenia przez osobę składającą zgłoszenie powinny być przechowywane, ponieważ znaczenie takich zgłoszeń może okazać się istotne dopiero w późniejszym czasie.

Osoby fizyczne mogą złożyć sprawozdanie na temat wszelkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Incydenty (zdarzenia), jak również inne potencjalne zagrożenia powinny być zgłaszane przy użyciu odpowiedniego formularza zgłoszenia. Wypełnione formularze należy składać do Kierownika ds. Bezpieczeństwa tak szybko jak to możliwe po incydencie (zdarzeniu) lub zaobserwowaniu okoliczności potencjalnego zagrożenia.

Zgłoszenia mogą mieć następujące formy:

  • obowiązkowe
  • dobrowolne
  • poufne

Zgłoszenie powinno być dokonywane na odpowiednim druku Aeroklubu: Formularz Zgłoszenia.

Formularz Zgłoszenia dostępny jest w biurze Aeroklubu, w pomieszczeniach Działu Wyszkolenia, w pomieszczeniach Działu Technicznego, a także w wersji elektronicznej można go pobrać ze strony Aeroklubu www.aeroklubkrakowski.pl.

Zgłoszenia dokonane na innym druku również zostaną poddane analizie.

Zgłoszenia obowiązkowe i dobrowolne przekazywane są:

Zgłoszenia poufne umieszczane są w skrzynce usytuowanej na zewnątrz budynku Aeroklubu.

Wszystkie zgłoszenia dotyczące zagrożeń zostają rozpatrzone przez Kierownika ds. Bezpieczeństwa oraz Radę ds. Bezpieczeństwa.

Wszystkie zgłoszenia dotyczące zaistniałych incydentów (zdarzeń) zostają rozpatrzone przez Kierownika ds. Bezpieczeństwa, Radę ds. Bezpieczeństwa i w razie konieczności Grupę ds. Bezpieczeństwa.

Każda osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia obowiązkowego lub dobrowolnego otrzyma informację zwrotną drogą mailową. Informacja zwrotna na zgłoszenia poufne zostanie przedstawiona na tablicy znajdującej się na zewnątrz budynku Aeroklubu.

System dobrowolnego i poufnego zgłaszania jest sposobem do komunikowania problemów związanych z bezpieczeństwem i skierowany jest do wszystkich wykonujących działalność lotniczą w oparciu o sprzęt i Infrastrukturę Aeroklubu Krakowskiego a w szczególności personelu, członków AK i szkolonych pilotów.

Każdy może w nieskrępowany sposób zgłaszać wszystkie zdarzenia i okoliczności, które są warunkiem kompromisu w bezpieczeństwie. Wyniki badania incydentu, raporty z badania zdarzenia lotniczego nie mogą służyć do ustalania odpowiedzialności i stosowania kar. Głównym celem badania zdarzenia lotniczego jest zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, a nie ustalenia winy. Incydenty są nieuchronne mogą stanowić cenną możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy. Kierownik ds. Bezpieczeństwa bada wszystkie zgłoszone przypadki, korzystając w razie potrzeby z specjalistycznej pomocy, przy sporządzaniu raportu. Rada ds. Bezpieczeństwa dokona przeglądu wyników badania incydentów i wyda zalecania dla Kierownika Odpowiedzialnego dokonania zmian które mogą być wymagane, aby zapobiec ponownym zdarzeniom.

Zakres wewnętrznego systemu badania zdarzeń w zakresie bezpieczeństwa nie wykracza poza zakres zdarzeń podlegających wymogowi zgłaszania do właściwego organu.

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy

Pobierz: Polityka Bezpieczenstwa

Jak oceniasz tą podstronę?

COOKIES Ciasteczka

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Aeroklub Krakowski