Paliwo Jeta-A1 dostępne na Stacji paliw EPKP!

Odznaczenia Zasłużonych Członków Aeroklubu Krakowskiego

15.05.2024

Drodzy Klubowicze! Upływająca w kwietnia kadencja Zarządu była okazją nie tylko do podsumowań, ale również do odznaczenia zasłużonych członków Aeroklubu Krakowskiego

Nagrody wręczono podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków AK oraz oficjalnego Otwarcia Sezonu Wysokiego 2024.

Kapituła Tytułów i Odznaczeń AK postanowiła uhonorować Złotą odznaką „Zasłużony dla Aeroklubu Krakowskiego” poniższe osoby:

Robert Zarański – jest członkiem zwyczajnym Aeroklubu Krakowskiego oraz pilotem samolotowym. W latach 2018-2021 pełnił funkcję Sekretarza Aeroklubu Krakowskiego, w latach 2021-2024 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Aeroklubu Krakowskiego. Wszystkie funkcje pełnił społecznie, pro bono, wspomagając nasze Stowarzyszenie swoją wiedzą, umiejętnościami i energią, poświęcając mu swój czas.

Przyjmując funkcję Prezesa ZAK po koledze Krzysztofie Orsiczu-Kopcie kontynuował pracę nad zapewnieniem Aeroklubowi stabilności, tak finansowej jak organizacyjnej. To za jego kadencji zostało wypełnione w całości zawarte w 2020 roku porozumienie spłacając uzgodnioną kwotę zobowiązania względem naszego wierzyciela. Środki na spłatę zostały pozyskane bez sprzedaży aktywów Aeroklubu i zaciągania dodatkowych zobowiązań. Przedłużenie umów wynajmu obecnych hangarów negocjowane i sukcesywnie podpisywane przez cały zeszły rok oraz dzierżawa terenu pod budowę nowych hangarów pozwoliły uzyskać całą potrzebną kwotę. Po prawie 20 latach trwania w sytuacji zagrożenia nieokreśloną w skutkach windykacją, możemy się skupić dziś na tym co przed naszą organizacją.

Za kadencji Roberta flota Aeroklubowa powiększyła się o nowy samolot do holowania Maule SP-RCB. Kadencja Roberta to również dynamiczny wzrost liczby członków Stowarzyszenia oraz wylatanych godzin. Zarząd kontynuował również dobry zwyczaj podnoszenia transparentności finansowej. W ciągu kadencji nastąpiła poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, organizacja lotów, funkcjonowanie stacji paliw jak również zostały nawiązane relacje z władzami samorządowymi oraz instytucjami naukowymi (AGH).

Postawa kolegi Roberta Zarańskiego, sumienność, otwartość na potrzeby członków Aeroklubu Krakowskiego oraz konsekwencja w realizacji wizji stworzenia nowoczesnej organizacji stanowią przykład godny do naśladowania.

Adrian Król – za pełną zaangażowania i osobistego poświęcenia pracę w Zarządzie Aeroklubu Krakowskiego w upływającej kadencji. Za przygotowanie i wdrożenie strategii marketingowej i komunikacyjnej Aeroklubu – budowanie marki Aeroklubu, promocję w mediach tradycyjnych i internetowych, dbałość o całokształt percepcji Stowarzyszenia. Za dbałość o dobre imię Aeroklubu, jego rozpoznawalność, rozwijanie sieci kontaktów i relacje – te zewnętrzne i te wewnątrz Stowarzyszenia. Za koordynację prac grup zadaniowych w ramach aktywizacji członków. Za to, że zawsze ma czas na rozmowę o Aeroklubie i potrafi w każdej sytuacji odnaleźć jej pozytywne aspekty.

Szczepan Ślusarz – za pełną zaangażowania i osobistego poświęcenia pracę w Zarządzie Aeroklubu Krakowskiego w okresie 2 kadencji. Za wdrożenie procedur zarządzania finansami i bezpieczeństwa prawnego Aeroklubu Krakowskiego. Zarządzanie kapitałem Aeroklubu Krakowskiego, która zapewniła stały wzrost wartości Aeroklubu Krakowskiego. Za determinację i odwagę w sporach prawnych prowadzonych przez Aeroklub Krakowski. Nadzór nad procesami inwestycyjnymi, zabezpieczeniem finansowania organizacji oraz reorganizację procesów zarządzania w Aeroklubie Krakowskim.

Aleksander Demianowski – za pełną zaangażowania i osobistego poświęcenia pracę w Zarządzie Aeroklubu Krakowskiego w okresie 2 kadencji. Za wkład i koordynację zakupu infrastruktury latającej AK, 2 szybowce, 2 samoloty szkoleniowe, nowy holownik. Za nadzór nad działalnością lotniczą Aeroklubu, koordynację operacyjną, opracowanie i wdrożenie regulaminów i instrukcji użytkowania lotniska i sprzętu lotniskowego. Finalizację umów z partnerami biznesowymi Aeroklubu Krakowskiego, udział w rekrutacjach personelu Aeroklubu Krakowskiego. Praca Olka zostawiła po sobie widoczne i trwałe efekty dla całej organizacji.

Tomasz Orzechowski – za wieloletnie zaangażowanie w pracę w organach statutowych AK oraz wspieranie Organizacji w jej działalności operacyjnej, zakup sprzętu, utrzymanie infrastruktury. Pełnienie funkcji społecznych w 3 kadencjach Zarządu Aeroklubu Krakowskiego i jednej kadencji Komisji Rewizyjnej. Wzorową postawę wobec koleżanek i kolegów oraz wyjątkową skromność w podejmowanych działaniach.

Artur Szczepaniak – za pełną zaangażowania i pasji prace z Zarządem w zakresie analiz i zbudowanie kompleksowego modelu analitycznego dla zarządzania kosztami w Aeroklubie finansowych i operacyjnych dla Aeroklubu Krakowskiego od kilku kadencji. Za przekazanie swojego wyjątkowego know-how – który służy od 6 lat naszej Organizacji w zakresie zarządzania rentownością Aeroklubu Krakowskiego i budowaniu jego unikalnej organizacji w skali naszego kraju z niebywałą skromnością i odpowiedzialnością.

Marek Forystek – za pełne zaangażowanie w wieloletnią obsługę prawną Aeroklubu Krakowskiego. Wspieranie naszej organizacji w sporach prawnych i postępowaniu spadkowym. Za nieustępliwość, dzielenie się swoją wyjątkową wiedzą a także codzienną koleżeńską postawę, która nas wszystkich zarażała przez wiele lat pasą latania (nagrodę odebrał na lotnisku, podczas oficjalnego Otwarcia Sezonu Wysokiego).

Srebrną odznaką „Zasłużony dla Aeroklubu Krakowskiego” odznaczeni zostali:

Marcin Wieczorek – za współorganizację wydarzeń klubowych oraz pełne zaangażowanie w przygotowanie od wielu lat Lotu Południowo-Zachodniej Polski im. Franciszka Żwirki. Wspieranie i moderowanie działalności sportowej Aeroklubu Krakowskiego, promocję wydarzeń sportowych z udziałem naszej kadry narodowej a także za krzewienie działalności sportowej wśród naszych członków, czego dowodem jest rozszerzająca się lista naszych zawodników.

Andrzej Godula – za prace i determinację włożone w przygotowanie pasa i utrzymanie pasa startowego od kilku sezonów w Aeroklubie Krakowskim. Nadzór nad oświetleniem pasa.

Krzysztof Wójcik – za zaangażowanie w prace zespołu społecznego ds. inwestycji w latach 2021-2024. Koordynację uzyskania projektu na budowę nowego zjazdu, projekt nowych hangarów wraz z infrastrukturą przyłączeniową, planem zagospodarowania lotniska i nadzorem nad dokumentacją budowlaną Aeroklubu Krakowskiego (nagrodę odebrał na lotnisku, podczas oficjalnego Otwarcia Sezonu Wysokiego).

Karol Paździorko – za organizację wydarzeń klubowych oraz koordynację prac zespołu społecznego AK w latach 2021-2024.

Gabriela Hałoń – za organizację wydarzeń klubowych oraz koordynację prac zespołu społecznego AK w latach 2021-2024. Z osobiste zaangażowanie w utrzymanie pokoju pilota, komunikację Aerokubu Krakowskiego z Mediami i jego promocję.

Mikołaj Kolarczyk – za oprawę, opracowywanie grafik promujących Klub oraz działania związane z upamiętnieniem historii Aeroklubu Krakowskiego w latach 2021-2024. Stworzenie wyjątkowego projektu Izby Pamięci AK.

Autorem zdjęć z Walnego Zebrania AK oraz Otwarcia Sezonu Wysokiego AK 2024 jest Mikołaj Kolarczyk.

Gratulujemy wszystkim odznaczonym za pracę społeczną na rzecz naszego Klubu! Zachęcamy wszystkich członków do zaangażowania w prace jednego z zespołów zadaniowych AK.

Wspólnie zdecydujmy o kierunku rozwoju naszego Stowarzyszenia.

Jak oceniasz tą podstronę?

COOKIES Ciasteczka

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Aeroklub Krakowski